Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/d/5/d512a86f-b8c9-4030-8134-9a4d790ea1c4/amcef.sk/sub/chistee/wp-content/plugins/essential-grid/includes/item-skin.class.php on line 1306

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/d/5/d512a86f-b8c9-4030-8134-9a4d790ea1c4/amcef.sk/sub/chistee/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2695

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/d/5/d512a86f-b8c9-4030-8134-9a4d790ea1c4/amcef.sk/sub/chistee/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2699

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/d/5/d512a86f-b8c9-4030-8134-9a4d790ea1c4/amcef.sk/sub/chistee/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3581
Privacy Policy - CHISTEE
  • 0

    Žiadne produkty nie su v košíku.

X
Ochrana osobných údajov

 

Takto chránime Vaše údaje

O poskytnutie osobných údajov môžete byť požiadaní kedykoľvek, keď ste v kontakte so spoločnosťou Local Market, s. r. o., Žilinská 3, Bratislava 811 05 (ďalej aj len CHISTEE) alebo s internetovým obchodom www.chistee.sk. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na identifikáciu alebo kontaktovanie jednej osoby. CHISTEE môže tieto osobné údaje používať v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. CHISTEE môže ich tiež spájať s inými údajmi na poskytovanie a zlepšovanie svojich produktov, služieb a obsahu.  Osobné údaje, o ktoré sme vás požiadali, nám nemusíte poskytnúť. Pri registracii na stránke ww.chistee.sk, nákupe produktov, kontakte s nami alebo pri účasti na online prieskume môžeme zhromažďovať rôzne údaje vrátane vášho mena, poštovej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, preferencií na kontaktovanie. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, nám umožňujú informovať vás o najnovších produktoch a službách CHISTEE. Ak nechcete byť zahrnutí do nášho zoznamu adresátov, svoje zahrnutie môžete kedykoľvek zrušiť. Osobné údaje nám tiež pomáhajú tvoriť, vyvíjať, prevádzkovať, dodávať a zlepšovať naše produkty, služby, obsah a reklamu, ako aj predchádzať stratám a bojovať proti podvodom.Osobné údaje môžeme používať aj na interné účely, ako je napríklad auditovanie, analýza údajov a prieskumy na zlepšenie produktov, služieb a komunikácie so zákazníkmi. Ak sa zapojíte do tipovania, súťaže alebo podobnej propagačnej akcie, poskytnuté osobné údaje môžeme použiť pri správe týchto programov.

Zhromažďujeme údaje aj vo forme, ktorá neumožňuje priame spojenie s konkrétnou osobou. Iné než osobné údaje môžeme zhromažďovať a používať na ľubovoľný účel. Môžeme napríklad zhromažďovať údaje, ako je povolanie, jazyk, PSČ, kód oblasti, jedinečný identifikátor zariadenia, adresa URL, z ktorej návštevník prišiel, miesto a časové pásmo, v ktorom sa používa stránka www.chistee.sk, aby sme mohli lepšie pochopiť správanie zákazníkov a zlepšiť naše produkty, služby a reklamy. Ak iné než osobné údaje skombinujeme s osobnými údajmi, takto skombinované údaje sa budú považovať za osobné údaje počas celého obdobia, v ktorom zostanú takto skombinované. Internetová stránka a online aktivity CHISTEE môžu používať súbory „cookie“ a ďalšie technológie, ako sú napríklad značky pixlov a webové signály. Zhromažďujeme určité údaje automaticky a uchovávame ich v protokolových súboroch. Tieto údaje zahŕňajú adresy IP (Internet Protocol), typ a jazyk prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), sprostredkujúce a výstupné webové stránky a aplikácie, operačný systém, dátumovú a časovú pečiatku a informácie o po sebe nasledujúcich kliknutiach. Tieto údaje používame na pochopenie a analýzu trendov, na správu stránky, na získanie informácií o správaní používateľa na stránke, zlepšovanie našich produktov a služieb a na zhromažďovanie demografických informácií o používateľskej základni ako celku. CHISTEE môže tieto údaje použiť vo svojich marketingových a reklamných službách.

CHISTEE môže v určitých prípadoch sprístupniť niektoré osobné údaje strategickým partnerom, ktorí s ňou spolupracujú na poskytovaní produktov a služieb, alebo ktorí jej pomáhajú pri marketingu pre zákazníkov. CHISTEE bude zdieľať tieto osobné údaje len na účely poskytovania alebo zlepšovania svojich produktov, služieb a reklám a nebude ich zdieľať s tretími stranami na ich marketingové účely. Na základe zákonných postupov sa od spoločnosti CHISTEE môže vyžadovať, aby zverejnila vaše osobné údaje. Akékoľvek alebo všetky zhromaždené osobné údaje môžeme previesť na relevantnú tretiu stranu aj v prípade organizačných zmien, fúzie alebo predaja.

Keď CHISTEE vaše osobné údaje uchováva, používa pritom počítačové systémy s obmedzeným prístupom, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach s fyzickými bezpečnostnými opatreniami. CHISTEE vám umožňuje jednoducho udržiavať správnosť, úplnosť a aktuálnosť vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje ich uchovávanie aj počas dlhšieho obdobia. Aktuálnosť kontaktných údajov a preferencií nám môžete pomôcť zaistiť aj tak, že sa prihlásite do svojho konta na stranke www.chistee.sk. V prípade ostatných osobných údajov, ktoré uchovávame, vám poskytneme prístup a kópiu na akýkoľvek účel a môžete tiež požiadať o opravu údajov, ak sú nepresné, alebo o ich odstránenie, ak sa podľa zákona alebo na základe legitímnych obchodných účelov nevyžaduje ich uchovávanie. Požiadavky na prístup, opravu alebo odstránenie je možné odosielať na adresu info@chistee.sk.

Ak máte otázky alebo pripomienky k zásadám ochrany osobných údajov CHISTEE alebo ich spracovaniu, prípadne ak chcete podať sťažnosť na možné porušenie právnych predpisov o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na info@chistee.sk.  Vašu konkrétnu sťažnosť alebo otázku vyriešime. Na všetky závažnejšie záležitosti budeme reagovať. V prípade, že vás naša odpoveď neuspokojí, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na príslušný regulačný orgán. Ak nás o to požiadate, budeme sa vám snažiť poskytnúť informácie o spôsoboch riešenia sťažností, ktoré môžete za daných okolností využiť.

V záujme zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov oboznamujeme s našimi pravidlami zabezpečenia a ochrany osobných údajov aj zamestnancov a spolupracovníkov CHISTEE. CHISTEE môže svoje zásady ochrany osobných údajov z času na čas aktualizovať. Pri zásadnej zmene týchto zásad vás o tom informujeme zverejnením oznámenia na našej webovej stránke spolu s aktualizovanými zásadami ochrany osobných údajov.

 

Local Market, s. r. o., Žilinská 3, Bratislava 811 05

Zásady ochrany osobných údajov boli aktualizované 20. 01 2021.

 


 

Privacy Policy

 

This is how we work with informations

 

You may be asked to provide your personal information anytime you are in contact with company Local Market, s. r. o., Žilinská 3, Bratislava 811 05 (hereinafter referred to as “CHISTEE” or webpage www.chistee.sk. Personal information is data that can be used to identify or contact a single person. CHISTEE may use it consistent with this Privacy Policy. CHISTEE may also combine it with other information to provide and improve its products, services and content. You are not required to provide the personal information that we have requested.

When you create an account (www.chistee.sk), purchase products, contact us or participate in an online survey, we may collect a variety of information, including your name, mailing address, phone number, email address and contact preferences. The personal information we collect allows us to keep you posted on CHISTEE latest product and service . If you don’t want to be on our mailing list, you can opt out anytime. We also use personal information to help us create, develop, operate, deliver, and improve our products, services, content and advertising, and for loss prevention and anti-fraud purposes. We may also use personal information for internal purposes such as auditing, data analysis, and research to improve CHISTEE products, services, and customer communications. If you enter into a sweepstake, contest, or similar promotion we may use the information you provide to administer those programs.

Also we collect data in a form that does not permit direct association with any specific person. We may collect and use non-personal information for any purpose. We may collect information such as occupation, language, zip code, area code, unique device identifier, referrer URL, location, and the time zone where web www.chistee.sk is used so that we can better understand customer behavior and improve our products, services, and advertising. If we do combine non-personal information with personal information the combined information will be treated as personal information for as long as it remains combined. Web page www.chistee.sk and online activities of CHISTEE may use “cookies” and other technologies such as pixel tags and web beacons. We gather some information automatically and store it in log files. This information includes Internet Protocol (IP) addresses, browser type and language, Internet service provider (ISP), referring and exit websites and applications, operating system, date/time stamp, and clickstream data. We use this information to understand and analyze trends, to administer the site, to learn about user behavior on the site, to improve our product and services, and to gather demographic information about our user base as a whole. CHISTEE may use this information in our marketing and advertising services.

Disclosure to Third Parties CHISTEE may make certain personal information available to strategic partners that work with CHISTEE to provide products and services, or that help with marketing. Personal information will only be shared by CHISTEE to provide or improve our products, services and advertising; it will not be shared with third parties for their marketing purposes. It may be necessary by law for CHISTEE to disclose your personal information. In the event of a reorganization, merger, or sale we may transfer any and all personal information we collect to the relevant third party.

When your personal data is stored by CHISTEE, we use computer systems with limited access housed in facilities using physical security measures. CHISTEE makes it easy for you to keep your personal information accurate, complete, and up to date. We will retain your personal information for the period necessary to fulfill the purposes outlined in this Privacy Policy unless a longer retention period is required or permitted by law. You can help ensure that your contact information and preferences are up to date by logging in to your account at www.chistee.sk. For other personal information we hold, we will provide you with access (including a copy) for any purpose including to request that we correct the data if it is inaccurate or delete the data if CHISTEE is not required to retain it by law or for legitimate business purposes. Access, correction, or deletion requests can be made through email info@chistee.sk.

If you have any questions or concerns about CHISTEE Privacy Policy or data processing or if you would like to make a complaint about a possible breach of local privacy laws, please contact us at info@chistee.sk. Where your issue may be more substantive in nature, more information may be sought from you. All such substantive contacts receive a response. If you are unsatisfied with the reply received, you may refer your complaint to the relevant regulator. If you ask us, we will endeavor to provide you with information about relevant complaint avenues which may be applicable to your circumstances.

To make sure your personal information is secure, we communicate our privacy and security guidelines to CHISTEE employees. CHISTEE may update its Privacy Policy from time to time. When we change the policy in a material way, a notice will be posted on our website along with the updated Privacy Policy.

 

Local Market, s. r. o., Žilinská 3, Bratislava 811 05

This Privacy Policy was updated on January 20, 2021.